فرآیند ما

[cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”70″ margin_bottom=”70″ atts='{“sel_by”:”color”,”cust_color”:”#f7f7f7″,”ani_speed”:”1″,”off_left”:”0.5″,”off_top”:”0.5″,”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”equal_height”:”1″,”paddings”:{“bottom”:”0″}}’][col span=6 atts='{“paddings”:{“bottom”:”120″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

درباره ما بیشتر بدانید

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#e6e6e6′ alignment=’left’ margin_top=’0′ margin_bottom=’20’] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی.

[/cws-widget][cws-widget type=accs atts='{“items”:”4″,”accstyle”:”third_style”}’][item title=”از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه” atts='{“fa_icon”:”lightbulb-o”,”iconfa”:”fa fa-lightbulb-o”}’]

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[/item][item title=”رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها” atts='{“fa_icon”:”diamond”,”iconfa”:”fa fa-diamond”}’]

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[/item][item title=”به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات” atts='{“fa_icon”:”mobile-phone”,”iconfa”:”fa fa-map-marker”}’]

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[/item][item title=”ساختگی صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی” atts='{“iconfa”:”flaticon-layer13″}’]

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[/item][/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“margins”:{“top”:”-20″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]gray-suit[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“row_style”:”fullwidth_background”,”content_position”:”top”,”equal_height”:”1″}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_img”:{“id”:”4276″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/04/parallax.jpg”},”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right top”,”bg_color_type”:”color”,”font_color”:”#ffffff”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”150″},”bg_color”:”#000000″,”bg_color_opacity”:”10″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

بهترین برای همیشه! کاوش هشت

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[cws_sc_button title=’تماس با ما’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_img”:{“row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/04/parallax2.jpg”},”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_color_type”:”color”,”font_color”:”#ffffff”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”150″},”bg_color”:”#000000″,”bg_color_opacity”:”10″}’][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“left”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

خوش آمدید به هشت! آن را بررسی کنید!

صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[cws_sc_button title=’بررسی کنید!’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”120″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”margins”:{“top”:”90″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

فرآیند کار

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”0″,”bottom”:”120″}}’][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-lights7′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′][/cws_sc_fa]

۱٫ تحقیق و برنامه ریزی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-mug16′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′][/cws_sc_fa]

۲٫ طراحی مفهومی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-laptops2′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′][/cws_sc_fa]

۳٫ توسعه و تست

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-diamond7′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′][/cws_sc_fa]

۴٫ خروجی گرفتن

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ margin_bottom=”0″ atts='{“row_style”:”fullwidth_item”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“bottom”:”0″,”top”:”0″},”equal_height”:”1″}’][col span=4 atts='{“bg_img”:{“id”:”5368″,”w”:”182″,”h”:”260″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/08/lamp.png”},”paddings”:{“left”:”100″,”top”:”70″,”bottom”:”70″,”right”:”100″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”color”,”font_color”:”#535353″,”bg_color”:”#ececec”,”bg_color_opacity”:”60″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

تحقیق و برنامه ریزی

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#8a9499′ alignment=’left’ margin_top=’10’ margin_bottom=’20’] بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ icon=’flaticon-lights7′ alt=’1′ ofs=’40’ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#F3F3F3″,”font_color”:”#7e888c”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=4 atts='{“bg_img”:{“id”:”5369″,”w”:”160″,”h”:”260″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/08/mug.png”},”paddings”:{“left”:”100″,”top”:”70″,”bottom”:”70″,”right”:”100″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#43c5b8″,”bg_color_opacity”:”90″,”font_color”:”#ffffff”}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

طراحی مفهومی

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#ffffff’ alignment=’left’ margin_top=’10’ margin_bottom=’20’] بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ icon=’flaticon-paint-palette1′ alt=’1′ ofs=’40’ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#56CABF”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=4 atts='{“bg_img”:{“id”:”5366″,”w”:”170″,”h”:”249″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2015/08/diamond.png”},”paddings”:{“left”:”100″,”top”:”70″,”bottom”:”70″,”right”:”100″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#28a6ec”,”bg_color_opacity”:”90″,”font_color”:”#ffffff”}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

ایجاد و تست کردن

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#ffffff’ alignment=’left’ margin_top=’10’ margin_bottom=’20’] بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ icon=’flaticon-diamond7′ alt=’1′ ofs=’40’ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#3DAFEE”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“sel_by”:”none”,”ani_speed”:”1″,”off_left”:”0.5″,”off_top”:”0.5″,”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″}}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

آخرین پروژه ها

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده است.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”port2″ render=”portfolio” atts='{“columns”:”3″,”mode”:”carousel”,”sel”:”none”,”portcontent”:”exerpt”,”sel_posts_by”:”cats”,”margins”:{“top”:”0″},”paddings”:{“top”:”0″},”categories”:”cat-1,cat-2,cat-3″}’][/cws-row]

تماس باما