مشاوره

[cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”60″},”equal_height”:”0″,”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

خدمات ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ margin_bottom=”0″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6441″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/services_bg.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-arrow’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’0′ link=’0′][/cws_sc_fa]

برنامه ریزی مالی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-people-4′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

بازاریابی اجتماعی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-business-1′ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

بانکداری خصوصی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-money’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

مشاوره بیمه

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“bottom”:”35″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-graphic’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

خدمات مشتری

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_fa icon=’flaticon-buildings’ shape=’round’ bordered_icon=’1′ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’3x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”#fff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’ link=’0′][/cws_sc_fa]

مدیریت ثروت

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی. بیشتر ببینید

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”190″ margin_bottom=”190″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6410″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/polygon-items.png”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”180″,”bottom”:”180″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

بهترین برای همیشه! کاوش هشت

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

[cws_sc_button title=’بررسی کنید!’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’35’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ margin_top=”70″ margin_bottom=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”5968″,”w”:”340″,”h”:”610″},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”90″,”bottom”:”0″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”use_prlx”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“right”:”50″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“margins”:{“top”:”-30″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”130″}}’]

درباره ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصر استفاده می نماید.

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”30″}}’]

[cws_sc_progress_bar title=’برنامه ریزی’ progress=’60’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#28a6ec”}}’] [cws_sc_progress_bar title=’مدیریت’ progress=’70’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#28a6ec”}}’] [cws_sc_progress_bar title=’بازاریابی’ progress=’80’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#28a6ec”}}’][cws_sc_progress_bar title=’پشتیبانی’ progress=’90’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#28a6ec”}}’]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6323″,”w”:”1920″,”h”:”600″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/mountain_bg_2.jpg”},”row_style”:”fullwidth_background”,”equal_height”:”1″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”0″,”bottom”:”0″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”60″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

flying-ipad

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“paddings”:{“top”:”80″,”bottom”:”80″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=text atts='{“paddings”:{“left”:”35″},”customize_bg”:”1″,”animate”:”0″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#ffffff”}’]

مزایای ما

 

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[cws_sc_fa icon=’flaticon-transport-2′ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۱٫ بالاترین کیفیت پزشکان

 

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-business’ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۲٫ بازرسی پزشکی رایگان

 

صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

[/cws_sc_fa] [cws_sc_fa icon=’flaticon-time’ shape=’round’ bordered_icon=’0′ simple_style_icon=’1′ alt=’0′ size=’3x’ align_icon=’right’ add_hover=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’ link=’0′]

۳٫ درمانگاه دندانپزشکی مقرون به صرفه

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی.[/cws_sc_fa]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

پروژه های اخیر

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=2 id=”port2″ render=”portfolio” atts='{“bg_img”:{“id”:”6451″,”w”:”360″,”h”:”430″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/recent-bg-1.jpg”},”centertitle”:”0″,”columns”:”3″,”mode”:”carousel”,”sel_posts_by”:”cats”,”categories”:”consulting”,”portcontent”:”exerpt”,”paddings”:{“bottom”:”60″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6359″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/about_bg_full-HD-2.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”bottom”,”section_border”:”top-bottom”,”section_border_width”:”1″,”section_border_style”:”solid”,”section_border_color”:”#d9d9d9″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”cover”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=6 atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”120″}}’][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

درباره هشت

[cws_sc_divider divi_style=’short’ height=’2′ border_style=’solid’ color=’#28a6ec’ alignment=’left’ margin_top=’0′ margin_bottom=’20’] لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی است.

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی
 • بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی
 • طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری
 • برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری

[/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’بیشتر بدانید’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’40’ icon=’flaticon-lights7′ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’0′][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][col span=6 atts='{“margins”:{“top”:”80″,”bottom”:”80″},”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″,”bottom”:”40″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”equal_height”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“ani”:”fadeInUpBig”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

گالری ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”port1″ render=”portfolio_fw” atts='{“columns”:”3″,”sel”:”none”,”mode”:”grid”,”categories”:”consulting”,”items”:”12″,”portcontent”:”title,categories”,”customize”:”1″,”bg”:”none”,”font”:”#535353″,”centertitle”:”0″,”animate”:”0″,”sel_posts_by”:”cats”,”items_per_page”:”6″,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”paddings”:{“bottom”:”0″}}’][/cws-row][cws-row cols=321 id=”cols321″ atts='{“customize_bg”:”1″,”row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”30″},”section_border”:”none”,”equal_height”:”0″,”animate”:”0″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#28a6ec”,”bg_color_opacity”:”100″,”font_color”:”#ffffff”}’][col span=8][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

بیشتر محصولات را اینجا بررسی کنید

[/cws-widget][/col][col span=4][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_button title=’تماس با ما’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’50’ alt=’1′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”transparent”,”font_color”:”#ffffff”}}’][/cws_sc_button] [cws_sc_button title=’بررسی بیشتر’ url=’#’ new_tab=’0′ size=’regular’ ofs=’47’ alt=’0′ full_width=’0′ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“fill_type”:”color”,”fill_color”:”#ffffff”,”font_color”:”#28a6ec”}}’][/cws_sc_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ margin_top=”70″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6471″,”w”:”360″,”h”:”400″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/360×400.png”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

دیدار با تیم ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”ourt1″ render=”ourteam” atts='{“bg_img”:{“id”:”6472″,”w”:”360″,”h”:”800″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/360×800.png”},”centertitle”:”0″,”mode”:”carousel”,”categories”:”consulting”,”items_per_page”:”4″,”paddings”:{“top”:”60″,”bottom”:”140″},”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”left top”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’][/cws-row][cws-row cols=4 id=”cols4″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6437″,”w”:”1920″,”h”:”1080″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/grayscale.jpg”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”75″,”bottom”:”75″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”fixed”,”bg_possition”:”center center”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”color”,”bg_color”:”#000000″,”use_prlx”:”0″,”bg_color_opacity”:”90″,”font_color”:”#ffffff”,”animate”:”0″}’][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-social-network156′ icon_color=’#ffffff’ number=’6300′ speed=’2000′ desc=’مشتریان راضی’ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-portfolio2′ icon_color=’#ffffff’ number=’520′ speed=’2000′ desc=’محصولات سازگار’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-people’ icon_color=’#ffffff’ number=’125′ speed=’2000′ desc=’اعضای شرکت’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][col span=3][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

[cws_sc_milestone icon=’flaticon-calendars12′ icon_color=’#ffffff’ number=’3620′ speed=’2000′ desc=’روز های کاری’ custom_colors=’1′ custom_color_settings='{“@”:{“font_color”:”#ffffff”}}’ borderless=’1′ item_width=’210′ custom_colors=’0′]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1 id=”cols1″ atts='{“row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’][col span=12][cws-widget type=text atts='{“customize_bg”:”0″,”animate”:”0″}’]

جداول قیمت ما

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید.

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=3 id=”cols3″ flags=”1″ atts='{“bg_img”:{“id”:”6459″,”w”:”360″,”h”:”590″,”row”:”http://hesabdaraneh.ir/wp-content/uploads/2016/05/pencilsglasses3.png”},”row_style”:”def”,”equal_height”:”0″,”content_position”:”top”,”paddings”:{“top”:”30″,”bottom”:”120″},”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”bg_media_type”:”img”,”bg_attach”:”scroll”,”bg_possition”:”right bottom”,”bg_repeat”:”no-repeat”,”bg_color_type”:”none”,”use_prlx”:”0″,”font_color”:”#535353″,”animate”:”0″}’ flags=1][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”پایه”,”currency”:”تومان”,”price”:”700″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’]

 • ۲ حساب کاربری
 • ۱۵ پروژه
 • ۳ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود ۱۰۰ فایل
 • ۳ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”استاندارد”,”currency”:”تومان”,”price”:”1300″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”0″,”animate”:”0″}’]

 • ۵ حساب کاربری
 • ۴۵ پروژه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود ۱۰۰۰ فایل
 • ۱۳ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][col span=4 flags=1 _pcol='{“title”:”حرفه ای”,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’][cws-widget type=tcol atts='{“title”:”حرفه ای”,”currency”:”تومان”,”price”:”2500″,”price_description”:”ماهانه”,”order_url”:”#”,”button_text”:”بخرید”,”ishilited”:”0″,”customize”:”1″,”animate”:”0″,”color”:”#616161″,”color_button_text”:”#ffffff”}’]

 • نامحدود حساب کاربری
 • نامحدود پروژه
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • آپلود نامحدود فایل
 • ۲۴ ساعت کمک

[/cws-widget][/col][/cws-row]

تماس باما