حسابرسی

حسابرسی: حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع «بیانیهٔ مفاهیم بنیادی حسابرسی» این تعریف به صورت عمده و جامع ارائه شده‌است تا انواع مختلف حسابرسی را …

حسابرسی ادامه »